Έρχονται 150 προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης

Στην πρόσληψη 150 ατόμων με τρίμηνες συμβάσεις προχωράει το υπουργείο Μετανάστευσής και Ασύλου. Όπως προβλέπει σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ: «Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ειδικός Φορέας 1055-201 0000000 Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου – Α.Λ.Ε. 2190301002 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) » για «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 150 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ,ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ