Έτσι θα γίνει η επιλογή των Συμβούλων – Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης

Τα κριτήρια και την διαδικασία επιλογής Συμβούλων – Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης καθορίζει απόφαση του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου

Η επιλογή σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης, στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Καταστήματα Κράτησης. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε αποκλειστική προθεσμία, που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση και μοριοδότηση.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

Σε περίπτωση επαναπροκήρυξης της θέσης του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, λόγω αδυναμίας κάλυψής της, επειδή οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, σε κάποια Καταστήματα Κράτησης ή Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ή Ανηλίκων ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων ή με λιγότερα χρόνια σε εκπαιδευτικές δομές εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων ή Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση ΣυμβούλουΣυντονιστή Εκπαίδευσης, είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν: α) δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε μία ή και στις δύο βαθμίδες, και έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά, β) τα τρία (3) τουλάχιστον έτη από τη δεκαετή εκπαιδευτική τους υπηρεσία θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου και γ) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης, επιπλέον, διδάσκουν έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr