Έτσι θα επαναλειτουργήσουν Κολέγια, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το τρόπο επαναλειτουργίας Κολεγίων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ ) και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).
Επισημαίνεται ότι:

Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Ο τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι από τις 18.5.2020 βάσει του άρθρου δεύτερου της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β΄ 1699) και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται ως εξής:

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε υποτμήματα κατά τα κατωτέρω.

2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευόμενων/καταρτιζό- μενων ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Εφόσον υπάρχουν λιγότεροι από δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι/καταρτιζόμενοι σε ένα τμήμα ή αίθου- σα, το τμήμα αυτό λειτουργεί κανονικά, εκτός και αν οι διαστάσεις της αίθουσας δεν επιτρέπουν την τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων/ καταρτιζόμενων, οπότε χωρίζεται σε υποτμήματα, με μέριμνα του Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής.

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εκπαιδευτικών δομών είναι προαιρετική.

4. Η ασφαλής λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών γίνεται σύμφωνα με τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Διευθυντής εκπαιδευτικής δομής και ο Σύλλογος Διδασκόντων όπου υπάρχει, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης εκπαιδευόμενων/ καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.5. Ειδικά τα μαθήματα στα «Εργαστήρια Πληροφορικής» πραγματοποιούνται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη.

6. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε εκπαιδευτικής δομής προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

7. Τα κυλικεία παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου.

8. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, κάθε είδους εκδηλώσεις, προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευόμενων/καταρτιζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και δεν λειτουργούν οι βιβλιοθήκες.