Έως το τέλος Δεκέμβρη 15.980 νέες επικουρικές συντάξεις και 13.396 εφάπαξ – Πληρώνονται 11.985 «νέοι» συνταξιούχοι και 10.047 εφάπαξ

Με στόχο να εκδοθούν 15.980 αποφάσεις συνταξιοδότησης και την έκδοση 13.396 αποφάσεων εφάπαξ έως το τέλος του Δεκεμβρίου αλλά και για την ίδια περίοδο να πληρωθούν 11.985 «νέοι» συνταξιούχοι και 10.047 εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ, το υπουργείο Εργασίας συστήνει κλιμάκια «επιτάχυνσης».

Τη σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Κλιμακίων – Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής καθώς και Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας για την πληρωμή, τον συντονισμό και την υποστήριξη τους ορίζει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλου.

Στα Κλιμάκια – Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας συμμετέχουν ως μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στα αντικείμενα Ανακεφαλαίωσης, Χρόνου Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Παροχών ή έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αυτά.

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας των Κλιμακίων – Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας ορίζεται σε 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας τους με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ .

Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Έργο του Κλιμακίου είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος λειτουργίας των Κλιμακίων – Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας και ειδικότερα η αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων που μετέχουν στη διεξαγωγή του όλου έργου, η εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής και η διαπίστωση επίτευξης εντός του προβλεπόμενου χρόνου του ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ένα Κλιμάκιο – Ομάδα, Υποομάδα Εργασίας. Για την υλοποίηση του έργου συντάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα) εκθέσεις προόδου, οι οποίες παρουσιάζουν την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και οι οποίες γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ ως υπευθύνου του έργου, στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Η πρώτη έκθεση προόδου από τον έλεγχο απόδοσης κάθε κλιμακίου θα πραγματοποιηθεί την 1/11/2018, με βάση τον αριθμό των εκδοθεισών οριστικών αποφάσεων απονομής συντάξεων και εφάπαξ παροχών για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018 και της πληρωμής τους.

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, ο στόχος έκδοσης αποφάσεων απονομής συντάξεων για το σύνολο των Διευθύνσεων του ΕΤΕΑΕΠ ανέρχεται σε 15.980 αποφάσεις ενώ ο στόχος έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ παροχής σε 13.396. Για την ίδια περίοδο ο στόχος πληρωμής συνταξιοδοτικών αποφάσεων ανέρχεται σε 11.985 αποφάσεις και των αποφάσεων εφάπαξ παροχής σε 10.047. Στο Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, εφόσον απαιτηθεί, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια διαδικασία το Κλιμάκιο Διοίκησης του Έργου προσδιορίζει τους μηνιαίους στόχους απονομών και πληρωμών σε τυχόν παράταση του έργου. Η επίτευξη των στόχων απονομής αποφάσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών του ΕΤΕΑΕΠ. Η επίτευξη των στόχων πληρωμής αναδρομικών ποσών αποφάσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία πληρωμών του συστήματος ΕΣΕΠΣ της ΗΔΙΚΑ.

Κλιμάκιο Υποστήριξης των εργασιών των Κλιμακίων – Ομάδων Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ

Έργο του ανωτέρω Κλιμακίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των μελών των υπ’ αριθμ. Γ) Κλιμακίων – Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας ανά οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης τα οποία υλοποιούν το αναφερόμενο σε αυτά έργο, η αναζήτηση των απαραιτήτων στοιχείων πληρωμής, η συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών, η μηχανογραφική υποστήριξη διαδικασιών μαζικής ενοποίησης, μετάπτωσης, ασφαλούς αποθήκευσης και επικαιροποίησης δεδομένων, η διασφάλιση ορθής λειτουργίας και προστασίας δεδομένων της δικτυακής υποδομής και του εξοπλισμού/λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων, η εκκαθάριση των αποφάσεων που εκδίδονται ανά μήνα, η καταβολή των πληρωμών, η συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας ανά αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και των συμμετεχόντων καθώς και η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε γνωστικό αντικείμενο αλλά και σε θέματα διαδικαστικά που προκύπτουν κατά την πορεία των εργασιών.

Κλιμάκια – Ομάδες, Υποομάδες Εργασίας ανά υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ.

Έργο των Κλιμακίων – Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, είναι ο προσδιορισμός του χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ, ο έλεγχος καταβολής εισφορών και αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης, η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και αποφάσεων εφάπαξ παροχής κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σκοπός του έργου είναι η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής έτσι ώστε την 31/12/2018 οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, με ολοκληρωμένα στοιχεία, να μειωθούν κατά 65% και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 9.260 περιπτώσεις ενώ τα εκκρεμή εφάπαξ να μειωθούν κατά 53% και ο αριθμός του εναπομείναντος υπολοίπου να ανέρχεται σε 11.904.

1) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Απονομής Συντάξεων της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή.

Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 700 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, σε ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 350 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 1400 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

2) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Απονομής Συντάξεων της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 200 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 100 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 400 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

3) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 170 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 85 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 340 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

4) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 25 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 13 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 50 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

5) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 130 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 65 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 250 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

6) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της ΣΤ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 60 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 30αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 130 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

7) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Επικουρικών Συντάξεων της Ζ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 50 συνταξιοδοτικές αποφάσεις, ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 25 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 90 συνταξιοδοτικών αποφάσεων για την εν λόγω Διεύθυνση.

8) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 375 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 188 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 1427 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση

. 9) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 150 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 75 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 600 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.

10) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 140 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 70 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 282 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.

11) Κλιμάκιο – Υποομάδα Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Εφάπαξ της Δ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών, αποτελούμενη από υπαλλήλους που έχουν γνώση του αντικειμένου και οι ρόλοι τους ορίζονται ως Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης, Υπαλλήλου Αναγνώρισης – Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Εισηγητή Απονομών, Εισηγητή Πληρωμών, Ελεγκτή και Διευθυντή. Η απόδοση των μελών του Κλιμακίου ορίζεται σε 100 συνταξιοδοτικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής , ανά μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις 50 αποφάσεις, με την προϋπόθεση ότι η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα πρωινής εργασίας δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 275 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εφάπαξ για την εν λόγω Διεύθυνση.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi