ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η προκήρυξη 10Κ/2018 για τις μόνιμες προσλήψεις στους δήμους

ΑΣΕΠ : Εκδόθηκε η προκήρυξη του 10Κ / 2018 για τους μονίμους υποψηφίους προς τις κοινότητες με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α και β βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης καθορίζεται βάσει της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι κατηγορίες και η κατανομή για τις προσλήψεις με το 10Κ / 2018 του ΑΣΕΠ

Α Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεων . ΚΕΔ Διοικητικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού, Οικονομικού και Οικονομικού Επιπέδου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Διοικητικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανικών / Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ ΜηχανολόγωνΜηχανικοί, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΠΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Ε. Νομικών, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικών – Λογιστών, ΠΕ Οικονομικού Λογιστηρίου, ΠΕ Οικονομικών, ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών , ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλικών Εργων), ΠΕ Μηχανικών κών / Συγκοινωνιολόγων), ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών / Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Β Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα τρεις (33) θέσεις.Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστηρίου, ΤΕ Διοικητικών Λογιστών, ΤΕ Επαγγελματικών Υλικών και Προνοίας / Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ΤΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού), ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής, ΤΕ Τεχνολογίας Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τεχνολογίας Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολογιών Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων / Τεχνολογιών Τροφίμων, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) , έντεκα (11) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Τηλεφωνητών (ΑΜΕΑ). Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον διαθέτουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονομιολόγων, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικών Λογιστών, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναλυτικά οι ειδικότητες που ζητήθηκαν με την προκήρυξη 10Κ / 2018 του ΑΣΕΠ

ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού / ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Προνοίας / Κοινωνικών Λειτουργών

ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής)

ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού

ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής / ΤΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων

ΠΕ Χημικών

ΔΕ Τηλεφωνητών

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.asep.gr).

Δείτε  εδώ  όλη την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr