ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών, μελών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, για την πρόσληψη αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού τουρκικής φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα το ΑΣΕΠ εξέδωσε πρόσκληση για την κάλυψη μίας (1) κενής θέσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός διδακτικού έτους και καλεί όποιον/α επιθυμεί να υποβάλει αίτηση πρόσληψης.

Η πρόσληψη του/της αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής επιλογής και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι τίτλοι σπουδών, η γενική μόρφωση, η ικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του/της καθήκοντα στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης καθώς και η έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις δραστηριότητές τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας έχουν Έλληνες/ίδες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, της Ξάνθης ή/και Κομοτηνής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης με τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτής/τρια, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσης. 2) Δήλωση εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσης, με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι, μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι). Θα συνεκτιμηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών). 4) Βιογραφικό σημείωμα το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια του περιεχομένου του, στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές, συγγραφικό και λοιπό έργο, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν την πρόσληψή τους στο Ιεροσπουδαστήριο. 5) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, βεβαίωση, συστατική επιστολή από το οποίο θα προκύπτει η καταλληλότητα για τη διδασκαλία σε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Θράκης. 6) Βεβαίωση που συνυπογράφεται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του οικείου μουσουλμανικού ιεροσπουδαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και από την οποία να προκύπτει η εκπαιδευτική εμπειρία του υποψηφίου στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είτε αυτοπρόσωπα είτε με ταχυδρομική αποστολή έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα δοθεί καμία παράταση. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση, καλείται να την αναρτήσει στο δικτυακό της τόπο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi