ΑΣΕΠ: Προσλήψεις προσωπικού στην Κοινωνία της Πληροφορίας για 17 ειδικότητες

Με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε καθορίστηκαν τα κριτήρια και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τρόπος υποβολής τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΑΕ που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» που θα προκηρυχθεί μετά και την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Όλο το προσωπικό που θα ζητηθεί θα είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν αριθμούν τις 17 και είναι:

Θέση Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων

Θέση Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Διαχειριστής του G-Cloud/System)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Διαχειριστής του G-Cloud/ Operations)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Στέλεχος Ασφάλειας) θα πρέπει να διαθέτουν

Θέση Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής) θα πρέπει να διαθέτουν

Θέση Στέλεχος Τμήματος Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών (Προγραμματιστής/ Αναλυτής)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών (Cloud Operator/ System)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών (Cloud Operator/ Network)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών (IT Project Manager)

Θέση Στέλεχος Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης

Θέση Στέλεχος Τμήματος Λογιστηρίου

Θέση Στέλεχος Τμήματος Συμβάσεων

Θέση Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Χρηματορροών

Θέση Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας

Θέση Στέλεχος Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Θέση Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εταιρικής Επικοινωνίας

Θέση Στέλεχος Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια και πρόσθετα), θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.)» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των κύριων και των πρόσθετων προσόντων, όπως αυτοί θα αναγράφονται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή που θα οριστεί αναλυτικά στην προκήρυξη και β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), στη διαδρομή που θα οριστεί αναλυτικά στην προκήρυξη.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

δείτε εδώ όλη την απόφαση

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi