ΑΣΕΠ 1E/2018: Εκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (κωδικός θέσης 10003)

ΑΣΕΠ 1E/2018: Προσωρινά αποτελέσματα για πλήρωση μίας θέσης «Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» [κωδικός θέσης:10003] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2018 (ΦΕΚ 2/23.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας (1) θέσης «Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» [κωδικός θέσης:10003] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη (κατά Α.Μ.) καθώς και υποψηφίων κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιλεγέντων (αποκλειόμενοι). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι δεκτοί υποψήφιοι κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντες σε συνέντευξη καθώς και οι υποψήφιοι που κλήθηκαν σε συνέντευξη αλλά δεν επελέγησαν (αποκλειόμενοι) εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 έως και την πάροδο της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2019. Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την «επί της ουσίας» κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας:  dikaiologitika.gr