Δ. Θερμαϊκού: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται το έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων από πλαστικούς σωλήνες PVC στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού και συγκεκριμένα, στα Τοπικά Διαμερίσματα της Περαίας και των Ν. Επιβατών, προϋπολογισμού 222.000,00 ευρώ και χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους.

Στη μελέτη 59/2017, βάσει της οποίας υλοποιείται το έργο, προβλέπονται τα εξής επί μέρους δίκτυα:

 1. επί της οδού Ανθέων, από την οδό Δευκαλίωνα έως Ξενίου Διός.
 2. επί της οδού Ξενίου Διός, από την οδό Κρήτης έως Ανθέων.
 3. επί της οδού Δημοκρατίας, από την οδό Βότση έως Φιλίππου.
 4. επί της οδού Δημοκρατίας, από την οδό Βενιζέλου έως Αρχ. Μακαρίου.
 5. επί της οδού Πλάτωνος, από την οδό Σοφία Βέμπο έως Ιπποκράτους.
 6. επί της οδού Σκρα, από την οδό Τέρη Ιωαννίδη έως την οδό Π. Κουντουριώτη.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Εκσκαφή ορυγμάτων με την φορτοεκφόρτωσή των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά των ακατάλληλων προϊόντων σε εγκεκριμένο χώρο διαχείρισης προϊόντων καθαιρέσεων.
 • Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης PVC-U, SDR 41.
 • Εγκιβωτισμό των πιο επιφανειακών αγωγών με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και των βαθύτερων με άμμο λατομείου.
 • Επίχωση των πιο βαθύτερων σκαμμάτων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
 • Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ανάλογα με το πάχος του προϋφιστάμενου οδοστρώματος ή και με απευθείας διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας επάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος εγκιβωτισμού για τα πιο επιφανειακά τμήματα των δικτύων.
 • Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με τοποθέτηση εσχαρών από ελατό χυτοσίδηρο.

Η εν λόγω ποιοτική παρέμβαση έρχεται να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς εξαιτίας της έλλειψης δικτύου ομβρίων υδάτων, η έντονη συσσώρευση υδάτων αποτελεί συχνό φαινόμενο που πλήττει τόσο την ασφάλεια των κατοίκων και των ιδιοκτησιών τους, όσο και την ποιότητα ζωής τους.