ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκληρώνονται τον Νοεμβρίου οι ανισόπεδες διαβάσεις στη Ν. Μενεμένη

Η ΕΡΓΟΣΕ ανακοινώνει ότι το σημαντικό για την Θεσσαλονίκη έργο της κατασκευής
ανισοπέδων διαβάσεων στην Ν. Μενεμένη ολοκληρώνεται εντός του πρώτου
δεκαπενθημέρου Νοεμβρίου 2018. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την
κατάργηση της Ισόπεδης Διάβασης Οδού Αγ. Παρασκευής με την κατασκευή δύο
Ανισοπέδων Διαβάσεων, ήτοι, της Κάτω Διάβασης Πεζών και της Κάτω Διάβασης
Οχημάτων σε γειτονικές χιλιομετρικές θέσεις. Το έργο συμπληρώνεται με
αποκατάσταση φυσικού τοπίου ώστε να βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα ζωής των
γειτονικών συνοικιών.
Το έργο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή τόσο της
σιδηροδρομικής όσο και της οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών,
ταυτοχρόνως δε αποκαθιστά την συνέχεια του αστικού ιστού της ευρύτερης περιοχής
του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης.
Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαία Σύμβαση (Αριθμός Σύμβασης ΕΡΓΟΣΕ 698/16), η
διαχείριση της οποίας λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους για την επιτυχή
ολοκλήρωση του συνολικού έργου.
Η παράδοση του έργου στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2018 θα
συμβάλλει στην βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθηκών όλης της πόλης καθώς και
στην αύξηση της ασφάλειας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.