Θέσεις εργασίας ΥΕ εργατών στο Δήμο Κόνιτσας

Θέσεις εργασίας ΥΕ εργατών στο Δήμο Κόνιτσας.

Ο ∆ήµος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 241/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, µε την παρακάτω ειδικότητα.

ΥΕ Εργατών 3

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κόνιτσας (∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου –Κόνιτσα τηλ:2655 360360), αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Βάσω Τσινασλάν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΑ 5-11-2018.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr