ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Πρόσκληση για την μίσθωση του Κυλικείου της Α΄ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει μη δεσμευτικές προτάσεις για την μακροχρόνια αξιοποίηση του Κυλικείου της Α΄ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει μη δεσμευτικές προτάσεις αξιοποίησης του Κυλικείου της Α΄ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Θ.) επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Τ.Κ. 546 36, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 283 τ.μ. περίπου σύμφωνα με την με Α.Π. 111/16-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΓΡ46ΨΖΣΠ-ΞΡΦ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα εντός της λήξης προθεσμίας της υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες της εν λόγω πρόσκλησης και τα στοιχεία του ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μελετών & Τυποποίησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη τηλεφωνική γραμμή 2131314674 ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο tm-meleton@inedivim.gr.

Λήξη υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 14:00

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ