ΚΕΑΟ: Τροποποίηση των κριτηρίων για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Επιμέρους αλλαγές ως προς τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που θα υπάρχουν για ένταξη οφειλών στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, περιλαμβάνει απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος.

Στην απόφαση δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων.

Η τροποποίηση αφορά τόσο νομικά, όσο και φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

Για νομικά πρόσωπα

Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Για φυσικά πρόσωπα

Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, τα έσοδα από άλλες πηγές, η υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων, οι ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές ροές για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, η ανάγκη εξυπηρέτησης τυχόν οφειλών που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τυχόν καταθέσεις, αφαιρουμένου ενός ελάχιστου επιπέδου μετρητών για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην απόφαση ορίζεται επίσης ότι οι ανωτέρω αλλαγές εφαρμόζονται και σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Πηγή: dikaiologitika.gr