Κορονοϊός: Πέθανε 31χρονος που ήταν σε καραντίνα

Ο 31χρονος βρέθηκε αρνητικός σε τεστ ενώ ήταν εργαζόμενος του εργοστασίου με τα πολλά κρούσματα στην Πέλλα #newn

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êëéíéêÞ COVID-19 óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí êïñïíïúü.Ðáñáêïëïõèüíôáò ìéá âÜñäéá íïóçëåýôñéáò êáôÜ ôçí åðéóêåøÞ ôçò óôïõò èáëÜìïõò ôùí áóèåíþí.Óå áõôÞí ôçí êëéíéêÞ,íïóçëåýïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áóèåíåßò ìå ôïí Covid-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Νεκρός 31χρονος εργαζόμενος από το εργοστάσιο, στο οποίο εκδηλώθηκαν τα πολλαπλά κρούσματα στην Πέλλα, με καταγωγή από την Καστορία.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποβληθεί σε τεστ το οποίο έδειξε αρνητικό στον κορονοϊό και πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση για να φανεί από τι κατέληξε.