ΟΑΕΔ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 2.082 προσλήψεις ανέργων

Αναρτήθηκαν οι Οριστικοι πίνακες κατάταξης ανέργων για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή καιαντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) τουΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Ν. 10/2018Δημόσιας Πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονικήτους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

-Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους

-Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σεπερίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, ναπροσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι,προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στονΕπιβλέποντα Φορέα ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν δομές του Οργανισµού,µε ευθύνη του αρµόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, θα εκδίδονται τασυστατικά σημειώματα τα οποία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα Φορέαµε κοινοποίηση στον ωφελούμενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούμενοπου προέρχεται από απομακρυσμένες περιοχές π.χ. μετακινείται από την ηπειρωτικήΕλλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίαςστις περιπτώσεις των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται ναμετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (δηλαδή από την ηπειρωτική Ελλάδα στηνησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί), παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους-κατόπιν συνεννόησης µε τον Επιβλέποντα Φορέα- να αποστείλουν τα προβλεπόμεναδικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Οικείας ΔημόσιαςΠρόσκλησης, στον Επιβλέποντα Φορέα µε συστημένη επιστολή εντός πέντε εργάσιμωνηµερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού συστατικού σημειώματος.Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία τωνΥπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες – ΚΠΑ2 εντός 30 εργάσιμωνημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στηνπερίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντεςαποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο τηςκαταβολής των πληρωμών τους, προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης οαριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας:  dikaiologitika.gr