Οι προϋποθέσεις και οι όροι εκταμίευσης των 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση των κονδυλίων που αντιστοιχούν στην Ελλάδα ορίζονται από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

Τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν ώστε να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το πακέτο των 750 δισ. ευρώ που πρόκειται να διατεθούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης καθορίζει το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με το ΣοφοκλέουςIn, από τα συμπεράσματα της Συνόδου προκύπτει ότι προβλέπονται μια σειρά από αυστηρές διαδικασίες έγκρισης, ελέγχων αλλά και μνημόνια, προκειμένου η Ελλάδα να λάβει τα 32 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως το κείμενο των αποφάσεων κάνει λόγο για όρους εκταμίευσης των κονδυλίων. Αυτοί περιγράφονται στις παραγράφους Α18 και Α19 του κειμένου των αποφάσεων της Συνόδου.

Παράλληλα, ενώ δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών για την έγκριση της χρηματοδότησης μιας χώρας, αποκτά τη δυνατότητα μία ή περισσότερες χώρες να αναβάλει τη λήψη απόφασης και να μεταθέσει το ζήτημα σε επόμενη Σύνοδο Κορυφής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της Συνόδου, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης, προκύπτουν τα παρακάτω: Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα οποία εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα του εκάστοτε κράτους μέλους για τα έτη 2021-23. Όπως προκύπτει, τα σχέδια θα επανεξεταστούν και θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των κονδυλίων για το 2023. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την υποβολή τους. Τα κριτήρια της συνεκτικότητας με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και της ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας του κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση. Η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελεί επίσης προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής, μέσω εκτελεστικής πράξης την οποία το Συμβούλιο επιδιώκει να εκδώσει εντός 4 εβδομάδων από την πρόταση. Η θετική αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει συναίνεση. Εάν. κατ’ εξαίρεση, ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρές παρεκκλίσεις από την ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων, μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παραπέμψει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων και σχετικά με την έγκριση των πληρωμών σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Εάν το θέμα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν λαμβάνεται καμία απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των οροσήμων και στόχων και σχετικά με την έγκριση των πληρωμών έως ότου το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήσει διεξοδικά το θέμα.  Η διαδικασία αυτή δεν διαρκεί, κατά κανόνα, περισσότερο από τρεις μήνες αφότου η Επιτροπή ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.