Πανελλήνιες 2018: Στρατιωτικές σχολές και αριθμός εισακτέων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, κατά Σχολή – Τμήμα, σπουδαστές στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής: α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: (μέσα στην υπουργική απόφαση)

 Κατηγορίες – Ποσοστά υποψηφίων

 

  1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τnς παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, που αφορούν: (1) Αναπήρους και τραυματισθέντες στρατιωτικούς (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

 (2) Έλληνες μόνιμους στρατιωτικούς εφέδρους και κληρωτούς οπλίτες που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Θανόντες στρατιωτικούς των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

(4) Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, που αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει.

δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

  1. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
  2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1α και β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης της παρ. 1δ του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008.
  1. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.