Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως θαλάσσιες εξέδρες, αγωγοί και δεξαμενές φυσικού αερίου/πετρελαίου, υδροηλεκτρικά φράγματα, ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές εγκαταστάσεις και συναφή έργα. Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ομοειδών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΑΤΕΙ της ημεδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr) : Δευτέρα 17/05/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 01/07/2019

Διεύθυνση και πληροφορίες: 
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος
τηλ.: 2421-074173, φαξ: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00
(e-mail: grad-civ@uth.gr<../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/ΠΡΟΚ-ΠΜΣ-2012/ivavasili@ uth.gr>, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr ).