Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης όπου και κοινοποιεί τον καθορισμό των ειδικών προσόντων, την συγκρότηση επιτροπής επιλογής και τα κριτήρια επιλογής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Διευθυντής δεν αναλαμβάνει πρόσθετα αμειβόμενο έργο στον φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Επίσης το ΑΣΕΠ καθορίζει ότι:

α) Είναι υπεύθυνος/η για το στρατηγικό σχεδιασμό του οράματος, της φυσιογνωμίας και της βιωσιμότητας του Μουσείου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, την κατάρτιση, διαχείριση και εμπλουτισμό των συλλογών, το σχεδιασμό των εκθέσεων, των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος και την προσέλκυση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

β) Πρέπει να μεριμνά για την ισχυροποίηση της διασύνδεσης του Μουσείου με την καλλιτεχνική κοινότητα και να εργάζεται με στόχο τη διεύρυνση του κοινού – με ειδικό ενδιαφέρον για ομάδες πολιτών με περιορισμένη πρόσβαση στη σύγχρονη τέχνη – και για τη συγκρότηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και πολιτισμικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με τη δράση του/της προωθεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό τη σύγχρονη ελληνική τέχνη.

γ) Πρέπει να υπηρετεί μία διευρυμένη αντίληψη για ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, ανοιχτό στην κοινωνία και σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού, προκειμένου το Μουσείο να ισχυροποιήσει την ταυτότητά του, τη σχέση του με την πόλη και τη διεισδυτικότητά του στην καθημερινότητα των πολιτών. Είναι σημαντικό να συμπορεύεται με το πνεύμα της εποχής μας που δεν αποδέχεται τα συμβατικά όρια ανάμεσα στις τέχνες, αλλά πρεσβεύει τη διαθεματικότητα, την συμπερίληψη, την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα και την ώσμωση των τεχνών, καθώς επίσης να επιδεικνύει ως προς τις επιλογές, μορφολογική, εκφραστική και θεωρησιακή πολυμέρεια, χωρίς ειδολογικούς και θεωρησιακούς αποκλεισμούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: – Πτυχίο Α.Ε.Ι. και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ, στη Μουσειολογία ή Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητική ή Πολιτιστική Διοίκηση και Διαχείριση ή Πτυχίο ΑΕΙ στις Καλές Τέχνες ή στις επιμελητικές σπουδές (curatorial studies).

– Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση εκθεσιακού προγραμματισμού δημόσιων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και στην επιμέλεια εκθέσεων σύγχρονης τέχνης με ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο ή σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής αποκτηθείσα σε θέσεις ευθύνης ή εμπειρία κτηθείσα σε θέση μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ στα επιστημονικά αντικείμενα του προηγούμενου εδαφίου ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο. – Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και άρθρων σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, ή πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, ή πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης, από τις οποίες ένα μέρος δύναται να έχει δημοσιευθεί στο εξωτερικό και σε διεθνείς γλώσσες.

– Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας, εμπειρία αποτελεσματικής λειτουργίας σε ομαδικά σχήματα, ικανότητα να εμπνέουν τους συνεργάτες, να αξιοποιούν και να ενορχηστρώνουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες στο πνεύμα της ανθεκτικής ηγεσίας. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν καινοτόμες στρατηγικές για την υλοποίηση και την προώθηση των εκθεσιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών διαθεματικών δράσεων του Μουσείου, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και θεωρητικά εργαλεία με στόχο να ενισχύσουν τον παρεμβατικό ρόλο του Μουσείου στη δημόσια σφαίρα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέργειες με σκοπό τη διάχυση του πολιτισμικού προϊόντος στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. – Γνώση επιπροσθέτως της ελληνικής γλώσσας, δύο τουλάχιστον γλωσσών από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική, εκ των οποίων η μία απαραιτήτως να είναι η αγγλική σε καλό επίπεδο.

Στην υπό πλήρωση θέση μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ, καθώς και μόνιμος υπάλληλος των ΝΠΔΔ ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται.

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή ΕΜΣΓ υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: i. βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, ii. υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων, iii. όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλους σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο για την τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής), iv. πρόταση – υπόμνημα στο οποίο θα συνοψίζουν το όραμα τους για το ΕΜΣT, το πλαίσιο πραγματοποίησης, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βέλτιστη επίτευξη των σκοπών όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται: α) είτε με κατάθεση στο κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΟΑ, β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol.dd@culture.gr γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Μπουμπουλίνας 20-22 ΤΚ 10682). 6. Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με το ταχυδρομείο, για το εμπρόθεσμο της αίτησης θα λαμβάνεται υπ’ όψη ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία αποστολής, όπως προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του Διευθυντή του ΕΜΣT.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή/και στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. VI. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης – Η Προκήρυξη Θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ και του ΕΜΣΤ.

Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. VII. Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σύμφωνα με την παρούσα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πενταμελής Επιτροπή, απαρτιζόμενη από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή μεγάλων πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ.

δείτε εδω την προκηρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr