Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας-Λειτουργίας Φιλοξενίας Ξενώνας Δήμου Αθηναίων» με Κωδικός ΟΠΣ 5000782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη συνέχεια, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τις αντίστοιχες απαιτούμενες υπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
2 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η βεβαίωση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνεται στην Διεύθυνση Ανθρώπινης Δυναμικής, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου
Προσωπικού υπολόγου κ. Γιαννέλη (πληροφορίες στο τηλέφωνο: κ. Γιαννέλης 210.52.77.450, κ. Κοτελίδου 210.52.77.553, κα Γιαννίκου & κα Μανιατάκου 210.52.77.480, κα Δουμαζού & κ Σουλφλας 210.52.77.516, κα Μακρή 210.52.77.509).
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας που φέρει το φάκελο της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγιση, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και θέσεις μόνο μιας κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμού του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερησίως) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της τοποθετήσεώς της στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος της Δήμου Αθηναίων, εφόσον η μετακόμιση είναι ενδεχομένως μεταγενέστερη της δημοσίευσης στα έντυπα. Η προθεσμία λήγει με την εκπνοή ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, αδικαιολόγητη
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην παραπάνω διεύθυνση · β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμοί Φορέων  Ορ. Χρονου ΣΟΧ γ) στα τοπικά Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.kep.gov.gr), από την οποία μέσω του διαδρόμου: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολιτών  Φυλλάδια – Διαδικασίες  Οργανισμοί Διαγωνισμών  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προκήρυξη: Η  εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr