Προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Προκήρηξη ΣΟΧ1-2019 του ΑΣΕΠ προσωπικού στα (ΚΔΑΠ) Δήμου Ηρακλείου

Προκήρυξη προσωπικού 3 ατόμων (2 ΠΕ δασκάλων και 1 ΠΕ Εικαστικών) με σύμβαση ΙΔΟΧ, στα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από 15/1/2019 έως 24/1/2019

Αρχεία

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας 

Αίτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ