Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διακρατική επίσκεψη στην Πάτρα του έργου BLUE_BOOST

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, δημόσιων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων φορέων που σχετίζονται με τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για συμμετοχή σε διακρατική επίσκεψη στην Πάτρα-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου BLUE_BOOST, απευθύνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το ΕΒΕΘ συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach ”, με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V – B “Αδριατική – Ιόνιο 2014 – 2020”.

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών – Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (αλιεία, ναυπήγηση σκαφών, ιχθυοκαλλιέργεια, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός κ.α.) και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη 2η  διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με επίκεντρο την Πάτρα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και εστιάζει στους τομείς της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων (Μεταποίηση-  εμπορία ψαριών και θαλασσινών, Κατασκευή διχτυών – σχοινιών κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ καλεί εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων φορέων που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για συμμετοχή στη συγκεκριμένη διακρατική επίσκεψη, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας στο ΕΒΕΘ σχετική αίτηση, προκειμένου να επιλεγούν για συμμετοχή έως τέσσερα άτομα.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018.

Για τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr, πεδίο σημαντικά θέματα), ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του Επιμελητηρίου (τηλ. 2310 370.180-1).