Πρoκήρυξη 15 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 2317/20-04-2020 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο 2020.

Αναλυτικότερα:
Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2020:
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.H.2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-B-3.A)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (CLIMA-B-3.Β)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών (CNECT-E-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-A-1)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-D2_Del Tanzanie (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO-E2_Del Afrique du Sud (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-A-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και
Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-Α-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας,
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-Β-2)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO-C-3)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-TF-3)
 Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-E)
 Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (TRADE-E2_Suisse (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:. https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ