Υπουργείο Εξωτερικών: «Ιστορική η συμφωνία των Πρεσπών» (pic)

Η κοινή δήλωση αναρτήθηκε μόνο στα αγγλικά στην επίσημη σελίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ #newn #politics

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôùí ó÷åäßùí íüìùí ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí: 1. "Êýñùóç ôçò Óõìöùíßáò ìåôáîý ôçò ÊõâÝñíçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÊõâÝñíçóçò ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïîåíéêÜ ðñïíüìéá êáé áóõëßåò" êáé 2. "Êýñùóç ôïõ Ðñùôïêüëëïõ Ôñïðïðïßçóçò ôçò Óõìöùíßáò Áìïéâáßáò ÁìõíôéêÞò Óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôçò ÊõâÝñíçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÊõâÝñíçóçò ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò" ôçí ÐÝìðôç 30 Éáíïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Την κοινή δήλωση του Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο από την Θεσσαλονίκη ανάρτησε μόνο στα αγγλικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών!

Σε αυτή γίνεται αναφορά στην Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα, τονίζεται πως πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία πράγμα που σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά για την στάση της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα, από το βήμα της βουλής πριν λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που διάβασε την ανακοίνωση και τόνισε πως όταν θα έρθει για ψήφιση η τήρηση της συμφωνίας περιμένει να ακούσει 158 συγγνώμες.

SCREENSHOT ΑΜΠΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ