Υπουργείο Παιδείας: Τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι ονομασίες των υποψηφίων που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σοβαρά προβλήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώο). Σημειώνεται ότι ο «κωδικός αριθμού υποψηφίου» είναι εκείνος που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018 υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 1441 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθηκαν οι 1368.

Οι εγγραφές των εισαγομένων σε Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 18-10-2018 έως και 26-10-2018.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία καταχώρισης είναι αποκλειστική και δεν καταχωρίζεται εντός αυτής και ότι το δικαίωμα καταχώρησης στο σχολείο της επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσωπικά ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σχετική αίτηση στο γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους.

Σε συνδυασμό με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλονται:

α) Ένκρινες φωτοαντίγραφα τίτλου απολύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΤΕΕ Β κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπη τίτλο απολύσεως Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβληθεί απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοση του, αυτό μπορεί να αποσύρεται όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που το τίτλο προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

i) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου σπουδών, από την οποία προκύπτει ότι το τίτλο του Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία της αποδέσμευσης τίτλου στην εικοσαετή κλίμακα (0-20).

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του, ο εισαγόμενος επιδεικνύει στο γραμματείο της Σχολής ή του Τμήματος το δελτίο της ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως και τα ονομαστικά στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαγόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών.

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi