107 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

107 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκατόν επτά (107) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων) 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων) 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών) 2

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 52

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για όλους τους υποψηφίους:
1. Αίτηση.
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
Β. Για τις ειδικότητες ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (μηχανοκίνητων σαρώθρων), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, επιπρόσθετα:

1. Τίτλος σπουδών, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
2. Η απαιτούμενη ερασιτεχνική ή επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας, άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων, ανά ειδικότητα,
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται),
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση των θέσεων για τις οποίες απαιτείται).
5. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εμπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
Υπεύθυνη δήλωση, ανεξάρτητη από την αίτηση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και • Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 13-11-2018 έως και 22-11-2018.

Η προκηρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr