11 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

11 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής, ύστερα από την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.197/11190 από 26-06-2018 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006, την υπ’ αριθμ.1674/18/1308820 από 29-06-2018 Διαταγή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και την υπ’ αριθμ. 9737/18/1712656 από 30-08-2018 Διαταγή της Σχολής Αστυφυλάκων.

Ανακοίνωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ28Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο ως ακολούθως:

ΜΑΓΕΙΡΩΝ Τρεις (03)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ένας (01)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ένας (01)
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Τρεις (03)
ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ Τρεις (03)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης, Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00′-14.00′ & Σαββατοκύριακο: 08.30′-12.30′, (αρμόδιος ο Αστυνόμος Β’ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Περικλής, τηλ. 25310-57014, 57000 & 57008) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει μετά την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμία μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκηρυξη εδω 

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr