2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ηλιούπολης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη των εποχιακών ή μεταβατικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης Ν. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και την «Παράρτημα των ανακοινώσεων των συμβάσεων εργασίας ορισμένης ώρας (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η βεβαίωση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», Νικομαχου 18, Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, υπόψη κα Κυρ. Δεσύπρη (τηλ. Επικοινωνίας: 2109958084, 2109958089).
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας που φέρει το φάκελο της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγιση, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερησίως) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης του παρόντος σε τοπικές εφημερίδες ή την κατάθεσή του στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της καθώς και στις ανακοινώσεις του δημοτικού του καταστήματος του δήμου Ηλιούπολης, εφόσον η αναγγελία είναι ενδεχομένως μεταγενέστερη της δημοσίευσης των εφημερίδων. Η προθεσμία λήγει με την εκπνοή ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, αδικαιολόγητη (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην παραπάνω διεύθυνση · β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολιτείες 4 Έντυπα – Διαδικασίες 4 Διαγωνισμών Φορέων 4 Ορ. Χρονου ΣΟΧ γ) στα τοπικά Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.kep.gov.gr), από την οποία μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 4 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 4 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολιτών 4 Έντυπα – Διαδικασίες 4 Διαγωνισμών Φορέων 4 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προκήρυξη: Η  εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr