Έρχεται προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό -Τα προσόντα

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáíÜóôåò áðü ôï íáõÜãéï ôçò ÓÜìïõ, üðïõ Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 22 Üíèñùðïé.Ðñüêåéôáé ãéá 32 Üôïìá, 7 Óýñéïé, 24 Óïìáëïß êáé ìßá ãõíáßêá áðü ôçí Åñõèñáßá, åíþ ìå ôï ßäéï äñïìïëüãéï èá ìåôáöåñèïýí ïé óïñïß ôùí 12 íåêñþí ìéáò êáé ïé 10 Ý÷ïõí Þäç ôáõôïðïéçèåß. (EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα «σκαριά» βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 200 μονίμων στο Λιμενικό Σώμα. Η προκήρυξη πιθανόν να βγει εντός του Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του αρμόδιου υπουργείου, θα αφορά θέσεις ανοιχτές σε απόφοιτους Λυκείου, με βασικό κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου και όριο ηλικίας το 29ο έτος. Θα αξιολογηθούν το ύψος (1,70 για άνδρες και γυναίκες και η καλή γνώση ξένων γλωσσών.