Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις -Ποιες «απεμπλέκονται» από το ΑΣΕΠ (ν/σχ)

Με το προωθούμενο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τροποποιήσεις Κώδικα Ιθαγένειας, Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης», που παρουσίασε προσφάτως στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, και το α’ μέρος του νομοθετικού κειμένου έχει δημοσιεύει η aftodioikisi.gr ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των ΟΤΑ και, μεταξύ άλλων, εισάγεται ο θεσμός των «Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ» (άρθρο 3), που αντικαθιστά τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

Με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις του προσωπικού των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ περιγράφεται και ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προβλέπεται πως το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή με Συμβάσεις Έργου, δεν θα προσλαμβάνεται με το ΑΣΕΠ αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σχετικά με το τακτικό προσωπικό προβλέπονται και αποσπάσεις από τον οικείο Δήμο.

Αναλυτικότερα, οι προβλέψεις του άρθρου 3 (παρ. 4) :

α. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παρ. 4, 5 της υπ’ αριθμ. 53266/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1877). Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος ή σύμβασης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούμενων εδαφίων, ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή ή η υπογραφή της σύμβασης, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.

γ. Για την επικουρία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τον κανονισμό της περίπτωσης α’ μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ειδικός σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση του προέδρου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προέδρου από το αξίωμα του.

δ. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, μπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), καθώς και με απόσπαση υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαχείριση, παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολείται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατόπιν πρόσκλησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

ε. Κατ’ εξαίρεση, ο γενικός διευθυντής και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ