ΑΣΕΠ: Προσλήψεις τριών ατόμων στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

ο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης που εδρεύει στο Δήμο Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριων (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του μουσείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα, υπόψη κας Άννας Κοσκινά ή κας Ματίνας Σακαρέλη (τηλ. επικοινωνίας: 26610-30443).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ