Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Πεντέλης

O Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

 

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Καλαμβόκη 2α- Μελίσσια) ήτοι από την Τρίτη 07.04.2020 έως και την Παρασκευή 10.04.2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ