65 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

65 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ανακοίνωησ για την πρόσληψη έως εξήντα πέντε (65) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Εργαστηρίων Τέχνης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018-2019 με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικοι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τυχόν προϋπηρεσία διδασκαλίας. Για ποσοστό έως 10% επί του συνόλου των άνω θέσεων, ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. έχει την δυνατότητα και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, να προσλάβει δασκάλους χωρίς προϋπηρεσία, προκειμένου να δώσει την δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν την σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο διπλώματος, ή πτυχίου, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής, συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (καταστάσεις ενσήμων ΙΚΑ όπου να φαίνεται ο εργοδότης, ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Συγκεκριμένα για τις ειδικότητες καθηγητών μουσικών οργάνων, βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου, ή ΟΤΑ ή δημοτικές επιχειρήσεις, ή ιδιωτικές σχολές, (να αναφέρεται και ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Α.)

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική
προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Εταιρειών (αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί, γ) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα και δ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ε) τυχόν τρέχουσα απασχόληση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (παράλληλη απασχόληση).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεμιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό ειδικότητας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού (οδός Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, τηλ. επικοινωνίας : 210-6002223 κατά τις ώρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την 14/01/2019 έως και την 21/01/2019.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2106002223, 210-6546488 (για το Ωδείο) και 210-6016626 (για τα Εργαστήρια Τέχνης) καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Μεσογείων 415-417), των γραφείων του Οργανισμού (Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.paodap.gr και του Δήμου Αγίας Παρασκευής: www.agiaparaskevi.gr. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Ν. Αττικής.

Η προκηρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr