7 προσλήψεις στο Δήμο Ασπροπύργου

7 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Ασπροπύργου

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων των Βρεφικών Σταθμών του Δήμου μας που υλοποιούμε στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξυπηρετώντας στο σύνολο τους πάνω από 100 βρέφη, θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην πρόσληψη του αντίστοιχου προσωπικού δεδομένου ότι για την φετινή χρονιά δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) .

Ως εκ τούτου πρέπει να προβούμε σε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τους Βρεφικούς μας σταθμούς που υλοποιούμε, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3

Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ: Λίγες μέρες ακόμα για τις αιτήσεις στην προκήρυξη 10Κ/2018
ΔΕΗ: Εως 12/11 οι αιτήσεις για 191 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκηρυξη εδω

Πηγή: dikaiologitika.gr
Πηγή φωτογραφίας: dikaiologitika.gr