Covid19: 80 κλίνες ΜΕΘ διαθέσιμες πανελλαδικά – Οι 25 στη Θεσσαλονίκη!

Βάζει πλάτη πανελλαδικώς η Θεσσαλονίκη κατά του Covid19 #newn #covid19 #thessaloniki

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êëéíéêÞ COVID-19 óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí êïñïíïúü.Ðáñáêïëïõèüíôáò ìéá âÜñäéá íïóçëåýôñéáò êáôÜ ôçí åðéóêåøÞ ôçò óôïõò èáëÜìïõò ôùí áóèåíþí.Óå áõôÞí ôçí êëéíéêÞ,íïóçëåýïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áóèåíåßò ìå ôïí Covid-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, σήμερα στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας νοσηλεύονται 86 ασθενείς με κορωνοϊό ενώ ένας ασθενής που θεωρείται ύποπτο κρούσμα είναι διασωληνωμένος. Ανά νοσοκομείο οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ είναι:

 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 24 Ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Κλίνες κενές 0. Ετοιμάζουν να ανοίξουν μια νέα ΜΕΘ.
 • ΣΩΤΗΡΙΑ:  23 Ασθενείς νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Κλίνες κενές 4.
 • ΑΤΤΙΚΟ: 8 Ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Κενές κλίνες 3.
 • ΘΡΙΑΣΙΟ: 7 ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Κενές κλίνες 1.
 • ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: 8 Ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Κενές κλίνες 2.
 • ΑΧΕΠΑ: 7 Ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Κενές κλίνες 18.
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 3 Ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Επίσης νοσηλεύεται ένα ύποπτο κρούσμα διασωληνωμένο. Κενές κλίνες 10.
 • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : 1 Ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Κενές κλίνες 5.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: 4 Ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 3.
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: 1 Ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 7.

Νοσοκομεία που έχουν κλίνες ΜΕΘ χωρίς περιστατικά

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τα νοσοκομεία που έχουν κλίνες ΜΕΘ χωρίς περιστατικά είναι τα εξής:

 • ΡΙΟ: Δεν νοσηλεύεται κανείς σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 5,
 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ:Δεν νοσηλεύεται κανείς σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 4.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Δεν νοσηλεύεται κανείς σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 8.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δεν νοσηλεύεται κανείς σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 6.
 • ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δεν νοσηλεύεται κανείς σε ΜΕΘ. Κενές κλίνες 4.