Eπισόδεια έξω από το υπουργείο Υγείας! (Pics + Vids)

¸íôáóç ìåôáîý åñãáæïìÝíùí óôá íïóïêïìåßá êáé áíäñþí ôùí ÌÁÔ óôç óõãêÝíôñùóç ôçò ÐÏÅÄÇÍ Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôçí ÔåôÜñôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Eπισόδεια σημειώθηκαν έξω από το υπουργείο Υγείας, κατόπιν συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δύο διμοιρίες των ΜΑΤ, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τον χώρο πέριξ του υπουργείο Υγείας.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρισκόταν και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος φώναζε πως κάτι τέτοιο “Δεν έχει ξαναγίνει”.

Δείτε εικόνες και βίντεο: