Πάνω από μισό εκατομμύριο τα πρόστιμα τη Δευτέρα για τη μη τήρηση των μέτρων

Πάνω από 60 χιλιάδες ελέγχους #newn #προστιμα #παραβάσεις

¸ëåã÷ïò áðü áóôõíïìéêïýò êáé ôçí ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá óå üëá ôá óçìåßá ôçò ðüëçò,êáèþò áðü óÞìåñá îåêßíçóå ç áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ãéá ôçí ðáñåìðüäéóç ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý,ÄåõôÝñá 23 ìáñôßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Συνολικά 67.183 ελέγχους διενήργησαν χθες, Δευτέρα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) και κατέγραψαν 1.927 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 577.400€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.203)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1.            Μη χρήση μάσκας

2.            Μη νόμιμη μετακίνηση

3.            Μη τήρηση της αναστολής/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1.            Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρία 3 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διότι λειτουργούσαν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου.

2.            Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε 1 Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και 3.000€ στον υπεύθυνο διαχείρισης της εν λόγω επιχείρησης, στην Περιφέρεια Αττικής, διότι λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου.

3.            Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε 1 Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διότι λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου

4.            Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ στον υπεύθυνο διαχείρισης μίας 1 λέσχης παιχνιδιών, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διότι λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας του κλάδου

5.            Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 15.000€ σε ένα (1) κατάστημα πώλησης εμπορευμάτων, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διότι πωλούσε σε λιανική προϊόντα, οι κωδικοί των οποίων είναι σε απαγόρευση

6.            Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα εποχιακών ειδών, στην Περιφέρεια Αττικής, διότι λειτουργούσε κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα κλήσεις (3.230) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι φορείς ελέγχου επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Παράλληλα συνεχίζονται και οι έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία υψηλής διακινδύνευσης, όπως είναι οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι χώροι εντάσεως εργασίας με επίκεντρο την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.