Εκπαιδευτικοί: Τι ισχύει για διαδικασία τοποθετήσεων από υπεραριθμίες, βελτίωση θέσης, μετάθεση

Ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθετήσεων από υπεραριθμίες βελτίωση θέσης, μετάθεση, κάνουν οι αιρετοί της ΔΑΚΕ στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Η ενημέρωση
Τα αρμόδια περιφερειακά Συμβούλια μετά τις μεταθέσεις ,συντάσσουν πίνακες κενών οργανικών θέσεων ,λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προκύπτουν κατά σχολική μονάδα από τη διαδικασία των μεταθέσεων. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται ως εξής:

Α. ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
1.Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο,όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία,να δηλώσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών(από την ημερομηνία γνωστοποίησης των υπεραριθμιών των σχολικών μονάδων) αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

  1. Στη συνέχεια τα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Α/Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ,χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης,σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Β/Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ,χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ,υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά.

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96,τα ΠΥΣΠΕ αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ
Τα ΠΥΣΠΕ με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλλουν μέσα σε πέντε μέρες δήλωση ,στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι 20 σχολικές μονάδες.

Στη συνέχεια τα ΠΥΣΠΕ συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α/των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96 (πολύτεκνοι,ασθενείς ειδικών κατηγοριών)

β/ Τοποθετήσεις υπεραρίθμων, τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση και βελτιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/96.

Οι αιτήσεις για μετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων και δηλώσεων τα ΠΥΣΠΕ ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να μένουν κενές. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση,εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν στα σχολεία των προτιμήσεών τους,μπορούν,αν το επιθυμούν,να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες θέσεις μέσα σε 5 μέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του ΠΔ 50/96.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των Συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια τα Συμβούλια,ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται σε διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων υποβάλλεται μέσα σε πέντε μέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.Τα περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα σε πέντε μέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ.

Οι Αιρετοί της ΔΑΚΕ και όλων των συναδέλφων στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής:

Χρήστος Τρανός (τακτικός Αιρετός)

Θεόδωρος Μπίρμπας(αναπληρωματικός Αιρετός)