Ενημέρωση του Δήμου Ωραιοκάστρου για καθαρισμό οικοπέδων και υποχρεωτική υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

Η Αντιδημαρχία Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη του δήμου Ωραιοκάστρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ωραιοκάστρου, σχετικά με την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τους προαναφερόμενους χώρους, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), αλλά και τον νέο νόμο που προβλέπει την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη και το ΦΕΚ Τεύχος Β 2792/16.05.2024 με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206)», οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, είναι υποχρεωμένοι έως τις 31 Μαΐου του 2024 να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση στη νέα πλατφόρμα.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και στην περίπτωση που ένα οικόπεδο έχει καθαριστεί.

Σε περίπτωση που ένα οικόπεδο έχει περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από τον καθένα ξεχωριστά.

Στο ΦΕΚ 2792/16.05.2024 Τεύχος Β ορίζονται τα κάτωθι:

Άρθρο 2

Δημιουργείται στο Μητρώο ψηφιακή υπηρεσία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.

Χρήστες της εφαρμογής είναι:

α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

β) Οι υπάλληλοι των Δήμων, με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και

γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.

Τέλος, μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα, παρακαλούνται οι υπόχρεοι πολίτες, μέσω www.gov.gr να συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail ΚΑΕΚ οικοπέδου). Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και κάθε πολίτης μπορεί να την αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: texniki@oraiokastro.gr  ή να την εκτυπώσει και να την προσκομίσει στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι πολίτες για τυχόν πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 231304043.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ τεύχος Β’ 3475/24-05-2023).