Επίδομα: Ποιοι θα πάρουν αύριο τα 534 ευρώ

Διαβάστε ποιοι θα πληρωθούν #Newn #Ελλάδα #Επίδομα

Πέντε κατηγορίες εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες ή υπέβαλαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις θα λάβουν αύριο την αποζημίωση ειδικού σκοπού (επίδομα 534 ευρώ) και το δώρο Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 2.512.066,77 ευρώ η οποία θα καταβληθεί:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (2.139.865 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους τρείς χιλιάδες εννιακόσιους σαράντα δύο (3.942).

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων όπως και σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (33.643,87 €), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους σαράντα (40).

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (15.486 €), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους είκοσι εννέα (29).

δ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (9.540 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα οκτώ (18).

ε) Σε εργαζομένους για την καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών ( (313.531,90 €), των οποίων το σύνολο δικαιούχων ανέρχεται στους δύο χιλιάδες εννιακοσίους δώδεκα (2.912).